Short Description Albanian2020-05-25T11:44:44+00:00

Çështja e Adresuar

 • Në kontekstin aktual të recesionit ekonomik, industritë krijuese dhe kulturore njihen si një levë themelore për rigjallërimin e qendrave urbane, si dhe për zhvillimin ekonomik dhe rritjen e konkurrencës për bizneset që janë aktive në fushën specifike.
 • Në Evropë, vitet e fundit, sektori i industrive kulturore dhe krijuese njihet si një nga sektorët më dinamikë në rritje. Rezultati është krijimi e një publiku që konsumon vazhdimisht më të madh, i cili duhet të marrë pjesë në këtë fushë të veçantë qoftë si spektator, qoftë si një prodhues, duke luajtur kështu një rol më aktiv.
 • Kjo kthesë drejt industrive krijuese dhe prodhimi i mallrave kulturore, ishte ideja kryesore për Projektin “InClust”

Problemi

 • Teknologjitë e reja lindi një gjeneratë të re të prodhuesve të artit dhe kulturës, një fakt që krijoi rilindjen artistike dhe artet e reja. Sidoqoftë, ekziston një mungesë totale e organizimit. Prodhuesit e artit dhe kulturës duhet të bashkëpunojnë ngushtë në mënyrë që të përfitojnë nga vlera e qenësishme e një ekipi që funksionon mirë dhe të krijojnë ekonomi të shkallës.
 • Pak politika janë përqendruar në vendosjen e grupimeve kulturore lokale, si kërkesë themelore për krijimin e formave të reja të kulturës, ruajtjen e formave ekzistuese, forcimin e kohezionit social dhe zhvillimin e ekonomisë lokale

Strukturat InClust

 • Katër (4) grupime lokale kulturore dhe krijuese

 • Katër (4) hapësira bashkëpunuese

 • Katër (4) hapësira bashkëpunuese

 • Një meta-cluster greko-shqiptar

 • Në fushën e kulturës: një Aleancë Kulturore

 • Në botën e biznesit: një Konsorcium

 • Në fushën e arsimit dhe aftësimit: një Komunitet Kërkimesh

Qytetet pritëse të strukturave të InClust

 • Arta (Greqi)

 • Korfuz (Greqi)

 • Vlora (Shqipëri)

 • Korça (Shqipëri)

Objektivat

 • Mbështetja e sipërmarrjes kulturore përmes zhvillimit:

  • Mekanizmat e promovimit dhe të rrjetit,
  • Partneritete inovative publike-private,
  • Ndërmarrjet shoqërore në fushën kulturore dhe krijuese.
 • Mbështetje për kohezionin social dhe mundësi të barabarta

  • Mbështetje për individë dhe grupe që i përkasin grupeve të cenueshme shoqërore
  • Ballafaqimi me fenomenet e përjashtimit social
  • Eleminimi i sindromës së detoksifikimit dhe braktisjes
 • Krijimi i mundësive të përhershme dhe sezonale të punës

 • Krijimi i ekonomive të shkallës

 • Mbështetja e rritjes ekonomike lokale

 • Rritja e vizitorëve kombëtarë dhe të huaj në ngjarje lokale

The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania
via the Interreg IPA CBC Programme “Greece –  Albania 2014-2020”